Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN    Consultancy Content

A. ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en diens rechtsopvolgers.

2. Opdrachtnemer: Consultancy Content

3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, of  direct verbandhoudend met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

4. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

6. Schriftelijk: Per brief of via elektronische weg.

B. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, van Opdrachtnemer, alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover door partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afwijking van de Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend, als en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de opdracht geheel zelfstandig. Er zal nimmer sprake zijn van een dienstverband met Opdrachtgever.

C. OFFERTES

1. De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders is aangegeven in de offerte. Offertes kunnen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever worden herroepen.

2. De offertes bevatten een kostenopgave, die samenhangt met de in de offerte beschreven werkzaamheden.

3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

D. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment waarop de door Opdrachtgever getekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen.

2. Als de opdracht mondeling is verstrekt, of als de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan de uitdrukkelijk in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden.

5. Aanvullende afspraken of wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst binden de Opdrachtnemer alleen als en voor zover deze door hem schriftelijk worden aanvaard.

6. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, offertes, correspondentie, afspraken of welke andere communicatie of, schriftelijk, of mondeling gedaan.

E. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

1. Teneinde de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle bescheiden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden.

2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer direct te informeren over (wijziging van) feiten en omstandigheden die voor de tijdige en correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, staat  Opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze via of van derden afkomstig zijn.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de hiervoor onder 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtnemer heeft het recht om de eventueel door deze vertraging ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

F. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtgever doet afstand van een eventueel beroep op het bepaalde in artikel 7:404 BW. Opdrachtnemer verplicht zich de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is nimmer sprake.

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

3. Als Opdrachtnemer tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, is Opdrachtnemer gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook als Opdrachtgever voor het verrichten van deze werkzaamheden vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4. Omdat Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden (mede) afhankelijk is van de medewerking en de kwaliteit van de informatie die hij van Opdrachtgever ontvangt, gelden eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd slechts als bij benadering te zijn opgegeven en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Als het voor Opdrachtnemer niet mogelijk blijkt de opdracht uit te voeren binnen een dergelijke termijn, zullen partijen in overleg treden over verlenging van de termijn waarvoor de overeenkomst is afgesloten. Overschrijding van een nieuw overeengekomen, redelijke termijn levert, behoudens overmacht, wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn.

5. Opdrachtnemer houdt ter zake de uitvoering van de werkzaamheden een werkdossier bij met daarin kopieën van alle relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer. Als en voor zover Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd.

G. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

3. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en uitgezonderd het bepaalde in de voorgaande leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

H. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, adviezen, werkwijzen,  (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

I. OVERMACHT

1.Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Opdrachtgever als zij of een door haar ingeschakelde hulppersoon daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar of deze ingeschakelde hulppersoon haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

J. HONORARIUM

1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals onder meer lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

2. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen en de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, is Opdrachtnemer gerechtigd, na overleg met Opdrachtgever, daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen. Als Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen overeenstemming weten te bereiken over de uitvoering van de onvoorziene (en niet begrootte) werkzaamheden en de betaling van de daaraan verbonden kosten, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

K. BETALING

1.  Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. 

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als  Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Als Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Aanbeveling II van het Rapport Voorwerk II. Als Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.  Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt voor betaling in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al wat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. Als Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel dan wel gedeeltelijk annuleert, wordt tien procent (10%) van de in de offerte vermelde prijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

L. RECLAME

1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of een verzonden factuur dienen binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van de stukken en/of factuur waar de klacht betrekking op heeft schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Als Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, dient een klacht binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Als Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijnen heeft gereclameerd, verliest Opdrachtgever alle eventuele rechten ter zake de niet tijdig gemelde gebreken in werkzaamheden en/of factuur.

2. Een klacht als in het vorige lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Ook is Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd op betaling van andere door Opdrachtnemer geleverde diensten op te schorten of te weigeren.

3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever al betaalde honorarium.

M. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Als Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

3. Als Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

N.VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Als Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al dat te doen wat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

O. OPZEGGING/BEËINDIGING

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben beiden het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven op te zeggen als de wederpartij na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen een termijn van vijftien (15) dagen in verzuim blijft te voldoen aan één of meer van zijn verplichtingen, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, tot de schuldsanering wordt toegelaten, om welke reden dan ook zijn activiteiten staakt, dan wel iedere andere omstandigheid die een onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij. Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst op grond van de wet.

3. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, behoudt Opdrachtnemer aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden waarbij Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

4. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan een andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

P. OMZETTING

1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is of blijkt te zijn, treden partijen in overleg teneinde de nietige c.q. vernietigbare bepaling voor een voor beide partijen aanvaardbare bepaling te vervangen. Hierbij dient het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling zoveel als mogelijk is in acht te worden genomen. De nietigheid dan wel vernietigbaarheid van enige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan.

Q. NAWERKING/WIJZIGING

1. Indien en voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit dat deze ook na beëindiging van een overeenkomst van kracht blijven, waaronder de geheimhoudingsverplichtingen, aansprakelijkheden en bepalingen ter zake het intellectueel eigendom, blijven deze ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum gesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Als geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen tegenover Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar is geworden, behalve ten aanzien van vóór die datum gesloten overeenkomsten.

R. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of de desbetreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter van de Rechtbank Assen.

S. VINDPLAATS

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 54276594

 Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie.